Polityka prywatności

Polityka Prywatności Serwisu i Aplikacji Coach Mate aktualna na dzień 18 grudnia 2022 r.

1. Definicje

Przez użyte w tej Polityce Prywatności słowa pisane dużą literą, bez względu czy zostały zapisane w liczbie mnogiej lub pojedynczej, rozumie się odpowiednio:

 1. Abonament – usługi objęte ofertą sprzedaży Administratora dostępne do zakupu za pośrednictwem Serwisu za cenę podaną w Serwisie. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności przez Abonament należy także rozumieć formę dostępu do zasobów Coach Mate przez Użytkowników;

 2. Administrator – podmiot zarządzający Coach Mate prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 8982287555, REGON: 524222249, KRS: 0001013430;

 3. Aplikacja - aplikacja mobilna umożliwiająca dostęp Użytkowników do treści Abonamentowych za pomocą urządzeń mobilnych. Aplikacja dostępna jest na urządzeniach z systemem operacyjnym Android oraz iOS do pobrania przez odpowiednio Google Play oraz App Store;

 4. Formularz zamówienia - formularz w formie elektronicznej dostępny w Serwisie umożliwiający Użytkownikowi złożenie Zamówienia. Złożenie zamówienia następuje w szczególności poprzez dodanie Abonamentu do elektronicznego koszyka, określenie sposobu płatności oraz zakup treści Abonamentowych umożliwiających dostęp do tych treści;

 5. Konto – indywidualne i unikatowe konto Użytkownika utworzone dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji, na które składa się przydzielona Użytkownikowi nazwa (login) i hasło dostępu do konta. Przy pomocy Konta oraz poprzednio wprowadzonych danych (imię i nazwisko, adres do doręczeń, e-mail kontaktowy itd.), a w niektórych przypadkach po uprzednim przydzieleniu dostępu, Użytkownik ma możliwość korzystania z Usług i zasobów Aplikacji lub Serwisu. Konto może umożliwiać także dostęp do historii złożonych przez Użytkownika Zamówień, jak również upraszcza składanie kolejnych Zamówień w przyszłości;

 6. Pliki Cookies – dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu lub Aplikacji. Używane są w celu optymalizacji procesu korzystania z Serwisu lub Aplikacji. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, pozwalając na późniejsze ulepszanie zawartości.

 7. Polityka Prywatności – niniejszy dokument;

 8. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: www.coachmate.app oraz w ramach wszelkich jej subdomen (np. trener.coachmate.app, academy.coachmate.app)umożliwiająca dostęp do Usług oraz innych zasobów Serwisu;

 9. Strona – Administrator lub Użytkownik;

 10. Usługa – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez Administratora w Serwisie na rzecz Użytkowników umożliwiająca:

  • przeglądanie, katalogowanie i wyszukiwanie przez Użytkownikaoferowanych w Serwisie Abonamentów,
  • złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży,
  • założenie Konta,
  • obsługę Konta,
  • korzystanie z innych usług i zasobów dostępnych w Aplikacji i Serwisie;
 11. Użytkownik – podmiot korzystający z Usług oferowanych w Serwisie lub innych zasobów Serwisu;

 12. Zamówienie – oświadczenie złożone przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu w formie elektronicznej zawierające w szczególności zgodę na zakup Abonamentu, określające rodzaj kupowanego Abonamentu, formę płatności oraz inne informacje niezbędne dla realizacji Zamówienia podane w trakcie wypełniania Formularza zamówienia.

2. Zasady przetwarzania i ochrony danych

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu:

 1. prezentowania informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

 2. bieżącego kontaktu Administratora z Użytkownikiem;

 3. umożliwienia Użytkownikowi:

  • założenia Konta,
  • korzystania z Konta,
  • zamknięcia Konta;
  • złożenia Zamówienia za pośrednictwem Serwisu,
  • złożenia reklamacji,
  • korzystania z Usług oraz innych usług Administratora w ramach Serwisu lub Aplikacji;
 4. realizacji Zamówienia przez Administratora i przyznania Użytkownikowi dostępu do Abonamentu;

 5. informowania Użytkownika o statusie Zamówienia;

 6. korzystania z funkcji Abonamentowych Serwisu oraz Aplikacji.

 7. rozpatrzenia reklamacji złożonej przez Użytkownika;

 8. rezygnacji z Abonamentu przez Użytkownika.

3. Podstawa prawna. Bezpieczeństwo

 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L 2016 Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.).
 2. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych powierzonych za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się w sposób zapewniający ochronę prywatności Użytkownika.

4. Rodzaje przetwarzanych danych

 1. W zakresie w jakim jest to niezbędne do przyznania dostępu do Abonamentów i świadczenia Usług, lub do świadczenia innych usług dostępnych w Serwisie lub Aplikacji, Administrator przetwarza następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika lub dane dotyczące złożonego Zamówienia:

  • imię i nazwisko;
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail;
  • adres wskazywany przez Użytkownika jako adres do płatności;
  • wybrany sposób płatności;
  • numer Zamówienia;
  • numer rachunku bankowego Użytkownika (konieczny m.in. do zwrotu środków);
  • uwagi dotyczące sposobu realizacji Zamówienia;
  • inne informacje przekazane w trakcie składania Zamówienia (np. dane dotyczącesposobu personalizacji Abonamentu).
 2. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa powyżej, jest niezbędne w celu prawidłowego świadczenia Usług, przekazania dostępu do Abonamentu i korzystania z Abonamentu a także korzystania z Serwisu lub Aplikacji lub wykonania innych czynności opisanych w pkt 2 niniejszej Polityki Prywatności (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, b, c RODO).

 3. Brak przekazania danych, o których mowa w pkt 4.1. powyżej może skutkować brakiem możliwości wykonania działań opisanych w pkt 4.2. powyżej.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, również w celu prowadzenia pomiarów statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.

 5. Przekazanie danych, o których mowa w pkt 4.1. powyżej, następuje za pośrednictwem Formularza zamówienia znajdującego się w Serwisie lub w ramach wprowadzania danych za pośrednictwem Konta albo w związku z kontaktem z Administratorem.

 6. W przypadku, w którym Użytkownik posiada Konto w Serwisie Formularz Zamówienia jest automatycznie uzupełniony o dane wymienione w pkt 4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do każdorazowej zmiany tych danych.

 7. Użytkownik dobrowolnie podaje dane, o których mowa w pkt 4.1., po uprzednim wyrażeniu na to świadomą zgodę oraz akceptacji Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności.

 8. Użytkownik może dokonać zmian złożonego Zamówienia przekazując informację do Administratora za pomocą wiadomości e-mail.

 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem pracowników Administratora, jego współpracowników oraz innych podmiotów współpracujących z Administratorem w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji Zamówienia lub/i świadczenia innych Usług albo realizacji innych działań lub usług przez Administratora na rzecz Użytkownika.

 10. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowania w celu promocji prowadzonej przez siebie działalności, chyba że Użytkownik wyrazi na to świadomą zgodę.

 11. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w przypadku bieżącego kontaktu Administratora z Użytkownikiem w zakresie w jakim dane te zostały udostępnione mu przez Użytkownika bądź też, gdy taki kontakt jest niezbędny dla prawidłowej realizacji Zamówienia.

5. Prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu oraz Aplikacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem praw autorskich udostępnianych mu treści.
 2. Użytkownik nie może dostarczać Administratorowi treści o charakterze bezprawnym.
 3. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich treści udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną Administratorowi szkodę.

6. Cel zbierania i przetwarzania Plików Cookies

 1. Administrator zbiera i przetwarza za pośrednictwem Serwisu informacje zawarte w tzw. Plikach Cookies.

 2. Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

  • Marketing i reklama - w celach marketingowych, m.in. oferowania Abonamentu Użytkownikom lub oferowania Usług albo innych usług, jeżeli Użytkownik wyrazi na to świadomą zgodę;
  • Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika;
  • Sesja - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (jeżeli dotyczy);
  • Statystyki i usprawnianie - tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu w oparciu o sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
  • Usługi społecznościowe - Administrator oraz serwisy zewnętrzne mogą wykorzystywać Pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych;
  • Zapisywanie preferencji Użytkownika - dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika.

7. Rodzaje Plików Cookies

W Serwisie (oraz, ilekroć adekwatne, w Aplikacji) mogą być używane następujące rodzaje Plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne (session Cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego urządzenia - po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies trwałe(persistent Cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez Serwis lub serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie Plików Cookies po zakończeniu sesji urządzenia;
 3. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 4. Cookies „niezbędne” - pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 5. Cookies „bezpieczeństwa” - pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 6. Cookies „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. Cookies „funkcjonalne” - pliki umożliwiające zapamiętanie w ramach Serwisu wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. Cookies reklamowe - pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

8. Zewnętrzne serwisy korzystające z Plików Cookie

Administrator w ramach Serwisu lub Aplikacji współpracuje z następującymi serwisami lub usługami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać Pliki Cookies na urządzeniach Użytkownika:

 • Google Play Services;
 • Apple;
 • Google Analytics;
 • Facebook;
 • Expo;
 • Sentry;

9. Inne informacje dotyczące Plików Cookies

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych w Plikach Cookies.
 2. Szczegółowe informacje o obsłudze Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie Plików Cookies w urządzeniu Użytkownika (telefonie, tablecie, komputerze).
 4. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących Plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w celu blokady automatycznej obsługi Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 5. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania Plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie jak np. dostęp do Konta.
 6. Niedokonanie zmiany ustawień Plików Cookies oznacza, że Użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Serwis lub Aplikację.
 7. W przypadku wystąpienia błędu podczas korzystania z Serwisu lub Aplikacji, Administrator zbiera niezbędne dane w celu analizy przyczyny wystąpienia błędu. Dane zawierać mogą informacje dotyczące Użytkownika, w tym adres IP jego urządzenia, wersję systemu operacyjnego, czas i datę wystąpienia błędu oraz inne informacje.

10. Dostęp do danych

 1. Użytkownik posiada prawo:

  • prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych;
  • prawo ich sprostowania;
  • prawo żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jejcofnięciem;
  • prawo żądania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także informacji o zasadach ich podejmowania oraz o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania.
 2. Administrator przechowuje wypełniony przez Użytkownika Formularz zamówienia oraz inne dokumenty zawierające dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji Zamówienia przez Administratora oraz świadczenia Usług oraz innych usług w ramach działalności Serwisu lub Aplikacji a także w niezbędnym zakresie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą Administratora (np. przechowywanie faktury zawierającej dane osobowe Użytkownika w celach księgowo-rozliczeniowych).

11. Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w związku z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu lub związanymi z przetwarzaniem danych, w tym danych Użytkownika.
 2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu oraz czas wystąpienia problemu.
 3. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w Regulaminie.
 4. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz do poinformowania Użytkownika o jej wynikach.
 5. Administrator nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po upływie 14 dni od daty stwierdzenia nieprawidłowości lub nie zawiera danych umożliwiających prawidłowe rozpatrzenie reklamacji lub gdy została ponownie zgłoszona w sprawie już rozpatrzonej przez Administratora.
 6. W przypadku, gdy w zgłoszeniu reklamacji Użytkownik nie wskaże niezbędnych informacji do rozpatrzenia reklamacji, Administrator może wystąpić do Użytkownika o uzupełnienie brakujących informacji w oznaczonym terminie.

12. Pozostałe informacje

 1. Żądanie usunięcie danych osobowych w całości lub w części może skutkować brakiem możliwości korzystania z wszystkich zasobów Serwisu lub Aplikacji.
 2. Na działania Administratora w zakresie dotyczącym przetwarzanych danych osobowych Użytkownikowi, Użytkownikowi przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (jako do organu nadzoru w zakresie przetwarzania danych osobowych).
 3. Administrator nie poddaje danych osobowych Użytkownika profilowaniu ani nie przekazuje takich danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu lub Aplikacji. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały dla Użytkownika.
 5. Administrator poinformuje Użytkownika o każdej zmianie postanowień Polityki Prywatności na stronie internetowej oraz za pośrednictwem wiadomości mailowej wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.