Regulamin

Regulamin Coach Mate dla strony www oraz aplikacji mobilnej aktualny na dzień 18 grudnia 2022 r.

1. Definicje

Przez użyte w Regulaminie słowa pisane dużą literą, bez względu czy zostały zapisane w liczbie mnogiej lub pojedynczej, rozumie się odpowiednio:

 1. Abonament – opłata umożliwiająca Trenerom dostęp do pełnych treści Coach Mate przeznaczonych dla Trenerów, który m.in. pozwala na układanie Planów Treningowych, udostępnianie przez Trenera na rzecz Trenujących dostępu do zasobów Coach Mate, grupowanie Trenujących i współpraca z Trenującymi, tworzenie i udostępnianie poszczególnych ćwiczeń, jednostek treningowych oraz dostęp do innych usług w ramach Coach Mate. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przez Abonament należy także rozumieć formę dostępu do zasobów Coach Mate przez Trenerów;

 2. Administrator – podmiot zarządzający Coach Mate prowadzący działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Księcia Witolda 49/15, 50-202 Wrocław, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem NIP: 8982287555, REGON: 524222249, KRS: 0001013430;

 3. Aplikacja – program użytkowy umożliwiający dostęp do Coach Mate za pomocą Urządzeń Mobilnych do pobrania przez Google Play oraz App Store a następnie umożliwiający dostęp do treści Coach Mate dla Użytkownika;

 4. Coach Mate lub Usługa – usługi świadczone przez Administratora polegające w szczególności na udostępnieniu Użytkownikom treści związanych z Planami Treningowymi w formie oprogramowania. Usługa ta umożliwia m.in. dostęp do bazy ćwiczeń z filmami instruktażowymi, dostęp do Planu Treningowego, dostęp do Konta, dostęp do innych narzędzi w postaci np. powiadomień, statystyk, treningów lub komunikacji między Trenerem, Użytkownikiem i Administratorem oraz dostęp do innych usług świadczonych przez Administratora lub Partnerów (w oparciu o aktualne zasoby oprogramowania). W zależności od charakteru Użytkownika (Trener lub Trenujący) oprogramowanie dostępne jest za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji;

 5. Dzień roboczy – dzień przypadający od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

 6. Klienci Biznesowi – Trenerzy, którzy na mocy umowy zawartej z Administratorem korzystają Coach Mate w inny sposób niż za pomocą modelu subskrypcyjnego (Abonament);

 7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 2022 Dz. U. poz. 1360 z późn. zm.);

 8. Konto – indywidualne i unikatowe konto Użytkownika utworzone dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie lub Aplikacji, na które składa się przydzielona Użytkownikowi nazwa (login) i hasło dostępu do konta. Przy pomocy Konta oraz poprzednio wprowadzonych danych (imię i nazwisko, e-mail itd.), a w przypadku Trenującego po uprzednim przydzieleniu dostępu przez Trenera, Użytkownik ma możliwość korzystania z zasobów Coach Mate na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie;

 9. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną który dokonuje zakupu Abonamentu lub korzysta z Coach Mate w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową;

 10. Partner – podmiot prawny z którym Administrator zawarł umowę, na mocy której Partner może świadczyć swoje usługi za pośrednictwem Coach Mate w tym m.in. pośredniczyć między Użytkownikiem a Administratorem w celach związanych z zakładaniem konta lub pobieraniem opłaty z tytułu dostępu do Coach Mate i Planów Treningu (np. usługi Stripe, konto i usługi Apple dostarczane m.in. przez Apple Distribution International Ltd., konto i usługi Google dostarcza m.in. przez Google Commerce Limited, konto i usługi Facebook itd.);

 11. Plan Treningu – podstawowa forma korzystania z Coach Mate przez Użytkowników. Plan Treningowy umożliwia m.in. tworzenie i korzystanie z planowania treningów, poszczególnych jednostek treningowych a także długo lub krótkoterminowych celów treningowych. W ramach Planu Treningu wyróżnia się dwa podstawowe panele:

  1. Plan Treningowy z perspektywy Trenera, który oznacza usługę umożliwiającą ułożenie oraz udostępnienie indywidualnych, ogólnodostępnych lub grupowych ćwiczeń, jednostek treningowych lub planów treningowych osobom (Trenującym) przypisanym do danego Trenera, a także zbieranie i analizowanie statystyk,
  2. Plan Treningowy z perspektywy Trenujących, który oznacza możliwość korzystania z udostępnionych przez Trenera lub Administratora zasobów w zakresie ćwiczeń, jednostek treningowych lub planów treningowych a także zbieranie i analizowanie statystyk;
 12. Polityka Prywatności – odrębny dokument regulowany przez Administratora określający szczegółowo zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkowników, w tym m.in. stosowania tzw. plików cookies;

 13. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Coach Mate, określający w szczególności prawa i obowiązki Administratora oraz Użytkowników;

 14. Serwis – portal internetowy umożliwiający dostęp do Coach Mate a także do innych informacji i usług Administratora za pośrednictwem przeglądarki internetowej prowadzony przez Administratora pod adresem www.coachmate.app oraz w ramach wszelkich jej subdomen (np. trener.coachmate.app, academy.coachmate.app);

 15. Stripe – usługa umożliwiająca Trenerowi opłacanie pełnoprawnego dostępu do Usługi a jednocześnie zewnętrzny pośrednik finansowy oferujący tę usługę tj. spółka Stripe Inc. z siedzibą w San Francisco, adres: 354 Oyster Point Blvd South San Francisco, CA 94080 United States;

 16. Trener – Użytkownik, który wykupił dostęp do Abonamentu. Status Trenera umożliwia m.in. tworzenie ćwiczeń, szablonów treningowych, jednostek treningowych, planów treningowych, udostępnianie treści Coach Mate na rzecz Trenujących oraz współpraca z Trenującymi za pośrednictwem Coach Mate;

 17. Trenujący – osoba posiadająca Konto oraz która przypisana jest do jednego lub kilku Trenerów i za zgodą Trenera otrzymała dostęp do zasobów Coach Mate;

 18. Urządzenia Mobilne – przenośne urządzenie elektroniczne posiadające możliwość dostępu do Internetu oraz korzystające z systemu operacyjnego Google Android lub Apple iOS z aktualną wersją oprogramowania;

 19. Użytkownik – Trener lub Trenujący.

2. Ogólne warunki korzystania z Coach Mate

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Coach Mate za pośrednictwem Serwisu i/lub Aplikacji (w tym w ramach Abonamentu).

 2. Do korzystania z Coach Mate za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest:

  1. działające i sprawne urządzenie telekomunikacyjne (komputer lub tablet z ekranem o szerokości minimum 1200px);
  2. działające i sprawne połączenie internetowe;
  3. zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox lub Safari w jednej z trzech ostatnich wersji);
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej lub konta w serwisie Facebook lub Google umożliwiające założenie Konta i korzystanie z Konta;
  5. włączona obsługa Javascript i plików tekstowych cookies w przeglądarce.
 3. Do korzystania z Coach Mate za pośrednictwem Aplikacji niezbędne jest:

  1. dostęp do Urządzenia Mobilnego działającego na systemie operacyjnym Android (wersja 5.1 lub nowsza) lub iOS (wersja 13 lub nowsza);
  2. działające i sprawne połączenie internetowe;
  3. pobranie i zainstalowanie Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym;
  4. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego adresu poczty elektronicznej lub konta w serwisie Facebook, Google lub Apple umożliwiające założenie Konta i korzystanie z Konta.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje minimalne warunki techniczne wskazane powyżej.

 5. Pobranie i korzystanie z Aplikacji oraz korzystanie z Serwisu mogą wiązać się z naliczaniem dodatkowych opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy usług internetowych. Administrator nie odpowiada za opłaty nałożone na Użytkownika z tego tytułu.

 6. Jeżeli Użytkownik korzysta z Aplikacji lub Serwisu za pomocą usług Partnera (np. przy wykorzystaniu sklepu App Store lub konta Apple, sklepu Google Play lub konta Google albo konta Facebook), to wówczas Partner udostępniający możliwość pobrania i/lub korzystania z Aplikacji lub Serwisu jest dla Użytkownika stroną Umowy w części w jakiej dotyczy to możliwości korzystania z Coach Mate. W pozostałym zakresie stronami umowy są Użytkownik oraz Administrator.

 7. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych Użytkownika, w tym przetwarzania plików cookies określa Polityka Prywatności, stanowiąca odrębny od niniejszego Regulaminu dokument dostępny do wglądu w Aplikacji oraz Serwisie. Zaakceptowanie Polityki Prywatności jest niezbędne do korzystania z Coach Mate oraz do uzyskania statusu Użytkownika.

 8. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest co do zasady Administrator z ewentualnymi wyjątkami określonymi w Polityce Prywatności.

 9. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin akceptuje także treść udostępnionej mu w Serwisie Polityki Prywatności.

 10. Przed rozpoczęciem korzystania z Coach Mate każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i Polityką Prywatności, które udostępniane są nieodpłatnie i są możliwe do pobrania, utrwalenia i wydrukowania. Administrator ma obowiązek zapewnić dostęp Użytkownikom do treści Regulaminu i Polityki Prywatności.

 11. Plany Treningowe oraz wszystkie treści znajdujące się w zasobach Coach Mate stanowią własność intelektualną Administratora i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 5 kwietnia 2017 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. z 2021 r. Dz. U. poz. 1062 z późn. zm.). Nie mogą być one wykorzystywane przez Użytkownika oraz Trenera po zakończeniu opłacania Abonamentu lub po usunięcia Konta bez względu na przyczynę usunięcia tego Konta.

 12. Trener oraz Użytkownik nie nabywają jakichkolwiek praw do treści znajdujących się w zasobach Coach Mate.

 13. Użytkownicy zobowiązani są do takiego korzystania z Coach Mate, które uniemożliwi dostęp do zasobów Coach Mate osobom do tego nieuprawnionym a w szczególności osobom, które nie posiadają Konta.

3. Użytkownicy i Konto

 1. Dwa podstawowe typu Użytkowników Coach Mate to Trenerzy oraz Trenujący.

 2. Zasoby Coach Mate dostępne dla Użytkowników różnią się od siebie i zależą od typu Użytkownika (Trener lub Trenujący)

 3. W celu uzyskania przez Użytkownika dostępu do zasobów Coach Mate, w tym Planów Treningowych, konieczna jest uprzednia rejestracja poprzez założenie Konta.

 4. Dostępne są dwa sposoby umożliwiające rejestrację Konta:

  1. poprzez Aplikację;
  2. poprzez Serwis.
 5. Domyślną (podstawową) formą rejestracji Konta i korzystania z zasobów Coach Mate:

  1. dla Trenerów jest Serwis;
  2. dla Trenujących jest Aplikacja.
 6. Użytkownik ma prawo do bezpłatnej rejestracji Konta. Rejestracja Konta nie jest równoznaczna z dostępem do Abonamentu umożliwiającego możliwość korzystania z pełnych treści Coach Mate tj. dostępu do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Coach Mate.

 7. Użytkownik dokonuje rejestracji Konta z wykorzystaniem adresu e-mail lub za pomocą usług świadczonych przez Partnerów (np. rejestracja Konta za pośrednictwem konta w serwisie Google, Apple lub Facebook).

 8. Zarejestrowanie Konta w Serwisie polega na uzupełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji o następujące dane:

  1. imię i nazwisko (wymagane);
  2. adres e-mail (wymagane);
  3. nazwa organizacji(opcjonalne);
  4. hasło do Konta (wymagane).
 9. Zarejestrowanie Konta w Aplikacji polega na uzupełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracji za pośrednictwem usług świadczonych przez Partnera (rejestracja Konta za pośrednictwem konta w serwisie Google, Apple lub Facebook) lub w inny sposób dostępny w danym czasie w Aplikacji m.in. poprzez podanie następujących danych:

  1. imię i nazwisko;
  2. adres e-mail;
  3. hasło do Konta.
 10. Rejestracja Konta i/lub logowanie do Konta przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji może wymagać również odpowiednio wykorzystania kodu (linku) aktywacyjnego przesłanego przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail lub poprzez wprowadzenie do Serwisu lub Aplikacji uzyskanego wcześniej specjalnego kodu dostępu (np. ciągu cyfr i liter) udostępnionego przez innego Użytkownika (najczęściej Trenera) lub Administratora.

 11. Poprzez rejestrację Konta w Serwisie lub Aplikacji Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne uzupełnienie formularzy w oparciu o podane przez Użytkownika informacje i złożone oświadczenia. Użytkownik każdorazowo uprawniony jest zmienić automatycznie uzupełniane dane.

 12. Po wypełnieniu formularza rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik składa oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptuje ich postanowienia.

 13. Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego Konta oraz żądania usunięcia jego danych osobowych.

 14. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji dotyczących Konta w formie elektronicznej na zasadach określonych w punkcie Regulaminu dotyczącym reklamacji.

4. Trener. Abonament

 1. Użytkownik po opłaceniu Abonamentu otrzymuje status i konto Trenera.

 2. Konto o statusie Trenera umożliwia Trenerowi dostęp do treści abonamentowych, w tym m.in. dostęp do Planów Treningowych, możliwość układania Planów Treningowych, możliwość przekazywania na rzecz Trenujących dostępu do zasobów Coach Mate, grupowanie Trenujących i współpraca z Trenującymi, tworzenie i udostępnianie poszczególnych ćwiczeń, jednostek treningowych oraz dostęp do innych usług i zasobów w ramach Coach Mate takich jak korzystanie z przygotowanych przez Administratora szablonów treningowych lub szablonów ćwiczeń z filmami instruktażowymi, jak również przypisanie Trenujących do konkretnych Planów Treningowych, ćwiczeń, jednostek treningowych i celów treningowych.

 3. Zakup Abonamentu jest możliwy przez Serwis (lub Aplikację, jeżeli taka funkcjonalność jest dostępna) za pośrednictwem metod płatności udostępnianych przez Partnera odpowiedzialnego za przetwarzanie płatności (Stripe lub inny podmiot wskazany przez Administratora).

 4. Zakup Abonamentu obejmuje zarówno dostęp do Planów Treningowych jak i dostęp do pozostałych zasobów Coach Mate w zależności od wybranego pakietu w ramach Abonamentu.

 5. Przy zakupie dostępu do Abonamentu za pośrednictwem Partnera, Użytkownik (Trener) może być zobowiązany do zaakceptowania warunków umowy lub regulaminów Partnera. Administrator nie odpowiada za prawa i obowiązki wynikające z łączącego Użytkownika z Partnerem stosunku prawnego oraz nie odpowiada za warunki jakie wiążą Użytkownika w ramach jego relacji z Partnerem. W ramach zakupu Abonamentu za pośrednictwem Partnera Administrator odpowiedzialny jest wyłącznie za umożliwienie dokonania takiego zakupu przez Partnera.

 6. Administrator przewiduje możliwość zakupu Abonamentu także na podstawie odrębnie zawartej umowy między Administratorem a Użytkownikiem (Trenerem) z pominięciem Partnera odpowiadającego za realizację płatności. W takiej sytuacji Administrator określi w tak zawartej odrębnie umowie prawa i obowiązki stron tej umowy. W sprawach nieuregulowanych w takiej umowie odpowiednie zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 7. Poprzez wykupienie Abonamentu za pośrednictwem Partnera (Stripe) Użytkownik (Trener) może być zobowiązany do wyrażenia zgody na automatyczne pobieranie płatności przez tego Partnera z tytułu dostępu do Abonamentu.

 8. Cena zakupu Abonamentu oraz wynikające z niej funkcjonalności oraz czas trwania związane z dostępem do zasobów Coach Mate mogą różnić się w zależności od wybranego przez Użytkownika pakietu.

 9. Szczegóły dotyczące poszczególnych pakietów, ich funkcjonalności, czasu trwania dostępów oraz cena są każdorazowo dostępne do zapoznania się z nimi w trakcie dokonywania zakupu Abonamentu a przed jego opłaceniem.

 10. Cena zakupu podana jest w złotych polskich (PLN) i stanowi kwotę brutto tj. zawiera już wszelkie podatki oraz inne należności publicznoprawne.

 11. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu skorzystaniem z poszczególnych metod płatności. Możliwe jest, że Partner współpracujący z Administratorem w zakresie przetwarzania płatności (np. Stripe) pobiera z tytułu dokonywania płatności dodatkowe opłaty, które są opłatami na rzecz tego Partnera.

 12. Dostęp do Coach Mate w ramach Abonamentu realizowany jest w modelu płatnej subskrypcji i obejmują liczbę dni/miesięcy wybraną przez Trenera w ramach danego pakietu.

 13. Podczas dokonywania zakupu Użytkownik może być zobowiązany do wskazania następujących informacji:

  1. rodzaj Abonamentu (pakietu);
  2. imię i nazwisko lub nazwę Użytkownika;
  3. sposób i adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  4. adres e-mail;
  5. nr telefonu kontaktowego (konieczny dla kontaktu z kurierem lub innym dostawcą przesyłki);
  6. informacje dodatkowe;
  7. wybraną formę płatności;
  8. dane do wystawienia faktury VAT (o ile dotyczy);
  9. dane karty lub innego środka płatniczego;
  10. inne informacje;
 14. Faktury VAT z tytułu zakupu Abonamentu wystawiane są automatycznie za każdy okres rozliczeniowy i wysyłane na adres e-mail podany przy rejestracji Konta. Dla Klientów Biznesowych, faktury VAT wystawiane są przed rozpoczęciem korzystania z Abonamentu, chyba że Administrator i Klient Biznesowy określili inne warunki współpracy.

 15. Administrator wystawi i prześle na adres e-mail Użytkownika fakturę VAT w formie elektronicznej, na co Użytkownik wyraża zgodę. Administrator nie dostarcza faktur VAT w innej formie niż forma elektroniczna.

 16. Po opłaceniu Abonamentu Administrator niezwłocznie informuje o tym fakcie Użytkownika.

 17. Opłacenie Abonamentu równoznaczne jest z otrzymaniem dostępu przez Użytkownika (Trenera) do wszystkich funkcjonalności Coach Mate właściwych dla wybranego przez Użytkownika pakietu.

 18. Administrator przystępuje do realizacji zamówienia poprzez udzielenie Użytkownikowi dostępu do wszystkich funkcjonalności Coach Mate niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zaksięgowania płatności.

5. Prawa i obowiązki Trenera

 1. Trener w ramach Abonamentu posiada dostęp do wszystkich funkcjonalności Coach Mate w ramach wybranego przez siebie pakietu. Dostęp ten każdorazowo określony jest w wybrany przez Trenera pakiecie i obejmować może w szczególności następujące możliwości:

  • tworzenie, korzystanie lub udostępnianie z poszczególnych ćwiczeń, treningów, planowania treningów, poszczególnych jednostek treningowych a także długo lub krótkoterminowych planów treningowych;
  • udostępnianie przez Trenera na rzecz wybranych przez Trenera Trenujących dostępu do wybranych przez Trenera zasobów Coach Mate utworzonych uprzednio przez Administratora lub Trenera;
  • zbieranie i analizowanie statystyk;
  • grupowanie Trenujących;
  • współpraca i wymiana informacji z Trenującymi;
  • dostęp do szablonów treningów, ćwiczeń, jednostek treningowych;
  • dostęp do innych usług w ramach Coach Mate;
 2. Trenerowi przysługuje prawo udostępnienia określonej liczbie Użytkowników (Trenujących) zasobów Coach Mate w ramach Planów Treningowych zgodnie z wybranym rodzajem pakietu w Abonamencie.

 3. Treści abonamentowe z których korzysta Trener oraz przypisany do niego Trenujący mogą być częściowo udostępniane przez Administratora lub tego Trenera przy pomocy zewnętrznych portali przeznaczonych do wyświetlania nagrań audio-wideo (np. YouTube).

 4. Materiały wideo lub inne materiały udostępniane w ramach zasobów Coach Mate przez Administratora mają wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy w wykonywaniu ćwiczeń, jednostek treningowych, planów treningowych lub celów treningowych.

 5. Trener odpowiada w całości za prowadzenie Planów Treningowych na rzecz siebie lub innych Użytkowników (w szczególności Trenujących). Trener odpowiada w szczególności za udostępniane materiały, plany treningowe, jednostki treningowe lub cele treningowe na rzecz Trenujących a także za zalecenia lub jakiekolwiek inne wytyczne kierowane do Użytkowników (w szczególności Trenujących).

 6. Trener przyjmuje do wiadomości, że Administrator jedynie udostępnia platformę do ćwiczeń i treningów w związku z czym Administrator nie odpowiada za wykonywane przez Trenujących ćwiczenia, w wyniku których Trenujący może doznać lub doznał kontuzji albo innej szkody materialnej i niematerialnej, w szczególności uszkodzeniu ciała lub narażenia zdrowia lub życia Trenujących.

 7. Trenerowi nie przysługują jakiekolwiek pośrednie lub bezpośrednie roszczenia względem Administratora z tytułu prowadzonych, kontrolowanych lub nadzorowanych przez Trenera treningach i ćwiczeniach Trenujących.

 8. Trener odpowiada za skutki zalecanych lub realizowanych przez Trenujących ćwiczeń, jednostek treningowych, planów treningowych lub celów treningowych.

 9. Trener przyjmuje do świadomości, że umieszczone przez Administratora materiały w postaci m.in. materiałów tekstowych, audio-wideo, audio lub wideo mają wyłącznie charakter poglądowy i nie stanowią jakiejkolwiek formy zaleceń co do poszczególnych realizowanych ćwiczeń, planów treningowych, jednostek treningowych lub celów treningowych.

6. Trenujący. Ćwiczenia

 1. Korzystanie przez Trenującego z Aplikacji i dostęp do zasobów Coach Mate możliwe jest po uzyskaniu specjalnie wygenerowanego przez Trenera (lub Administratora, jeżeli wymaga tego konkretna sytuacja) i przekazanego Trenującemu kodu dostępu.
 2. Administrator nie odpowiada za skutki realizowanych przez Trenujących ćwiczeń, jednostek treningowych, planów treningowych lub celów treningowych.
 3. Trenujący przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń zobowiązany jest do zapewnienia sobie odpowiednich warunków do ich wykonywania.
 4. Odpowiedzialność w związku z nieprawidłowym wykonywaniem ćwiczeń, jednostek treningowych, planów treningowych lub celów treningowych ponosi wyłącznie Trenujący lub/i Trener.
 5. Materiały wideo lub inne materiały udostępniane w ramach zasobów Coach Mate przez Administratora mają wyłącznie charakter poglądowy i pomocniczy w wykonywaniu Planu Treningowego rozumianego jako ćwiczenia, jednostki treningowe, plany treningowe lub cele treningowe.
 6. Każdorazowo, kiedy ze względu na warunki przestrzenne oraz kondycję fizyczną, wykonywanie danego Planu Treningowego może skutkować wystąpieniem jakiejkolwiek szkody, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego odstąpienia od jego wykonywania.
 7. Plany Treningowe przygotowane przez Administratora dokonywane są na podstawie ograniczonego zasobu informacji o Użytkownikach. Administrator nie dysponuje wywiadem medycznym ani wynikami badań Użytkownika, w szczególności Administrator nie posiada danych dotyczących: zaleceń lekarskich co do schorzeń lub urazów Użytkownika, stąd też przed rozpoczęciem korzystania z Planów Treningowych należy skonsultować się z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym, który oceni ryzyko i dopuszczalność korzystania z Planów Treningowych przez konkretnego Użytkownika.
 8. W przypadku uzyskania negatywnej opinii lekarza, fizjoterapeuty lub trenera personalnego dotyczącej całości lub części Planów Treningowych, Użytkownik zobowiązany jest do szczegółowego poinformowania o tym fakcie Trenera oraz odstąpienia od wykonywania niedopuszczalnych ćwiczeń.
 9. Efekty stosowania Planów Treningowych przez różnych Użytkowników mogą się od siebie różnić.
 10. Wielość czynników wpływających na skuteczność Planów Treningu powoduje, że Administrator nie daje gwarancji, że stosowanie Planów Treningu przyniesie zamierzony rezultat lub nie spowoduje wystąpienia niepożądanych skutków ubocznych. W przypadku wystąpienia skutków ubocznych należy zaprzestać dalszych ćwiczeń i niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub odpowiednio fizjoterapeutą.
 11. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, o których mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Trenera.
 12. Osobami, które w szczególności nie powinny korzystać z Planów Treningu oraz ćwiczyć są kobiety ciężarne i karmiące piersią, osoby cierpiące na choroby ostre i przewlekłe (w tym m.in. choroby serca, choroby kostno-stawowe, osób po przebytych urazach, zabiegach operacyjnych).
 13. Zasoby Coach Mate udostępniane przez Administratora nie są źródłem wiedzy medycznej lub z zakresu fizjoterapii, nie stanowią jakichkolwiek porad, w szczególności porad medycznych i nie mogą być uznawane za substytut konsultacji z lekarzem, fizjoterapeutą lub trenerem personalnym.
 14. Administrator nie odpowiada za zasoby w Coach Mate umieszczone przez innego Użytkownika.
 15. Informacje o których mowa powyżej mają wyłącznie charakter poglądowy, rozrywkowy oraz anegdotyczny, mający na celu urozmaicenie korzystania z zasobów Coach Mate.
 16. Użytkownicy zobowiązani są do samodzielnej kontroli swojego stanu zdrowia i okresowego wykonywania badań lekarskich w celu posiadania aktualnej wiedzy dotyczącej możliwości każdorazowego korzystania z części lub całości Planu Treningu.
 17. Trenujący przyjmuje do wiadomości, że zarówno Administrator (jako jedynie udostępniający platformę do ćwiczeń) oraz Trener nie odpowiadają za wykonywane przez Trenujących ćwiczenia bez nadzoru profesjonalisty znajdującego się przy Trenującym. W związku z czym Administrator i Trener nie odpowiadają za wykonywane przez Trenujących ćwiczenia, w wyniku których Trenujący może doznać lub doznał kontuzji lub innej szkody materialnej i niematerialnej, w szczególności uszkodzeniu ciała czy narażenia zdrowia lub życia Trenujących.

7. Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Poza prawami i obowiązkami określonymi w pozostałych postanowieniach Regulaminu wprowadza się dodatkowo następujące prawa i obowiązki Użytkowników.

 2. Zabronione jest umieszczanie w zasobów Coach Mate treści niezwiązanych z Planami Treningowymi i ogólnie rozumianą aktywnością fizyczną.

 3. Zabronione jest w szczególności umieszczanie w zasobach Coach Mate treści (bez względu na ich formę):

  1. niezgodnych z powszechnie obowiązującym prawem;
  2. obraźliwych;
  3. dyskryminujących;
  4. o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, szowinistycznym, seksistowskim, transfobicznym, nawołującym do nienawiści lub o innym podobnym charakterze;
  5. propagujących lub ukazujących przemoc, molestowanie lub inną formę nadużyć;
  6. o charakterze wulgarnym, obscenicznym, erotycznym, pornograficznym.
 4. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w zasobach Coach Mate treści o charakterz promocyjnym, reklamowym i ogłoszeniowym oraz treści odnoszących się do działalności Użytkownika prowadzonej poza Coach Mate.

 5. O ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone inaczej w Regulaminie lub nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się:

  1. nie usuwać jakichkolwiek znaków towarowych lub informacji o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów i zasobów Coach Mate;
  2. nie dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości zasobów Coach Mate, a także zezwalać na łączenie lub wcielanie zasobów Coach Mate lub jej części do innego oprogramowania;
  3. nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do zasobów Coach Mate, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania;
  4. nie rozkładać na czynniki pierwsze, nie dekomponować ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na zasobach Coach Mate ani wykonywać podobnych działań;
  5. nie dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania zasobów Coach Mate;
  6. nie przekazywać ani nie udostępniać zasobów Coach Mate, w części ani w całości (w tym kodu źródłowego i wynikowego), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora;
  7. nie podszywać się pod jakiekolwiek osoby, nie składać nieprawdziwych oświadczeń ani w jakikolwiek inny sposób nie przedstawiać w sposób nieprawdziwy swojego powiązania z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną;
  8. nie wykorzystywać zasobów Coach Mate ani żadnej jej części w sposób zabroniony prawem lub w niezgodnym prawem celu, w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym m.in. w poprzez hakowanie lub wstawianie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych dla Coach Mate (lub witryn internetowych zawierających łącza do Coach Mate) ani do jakichkolwiek systemów operacyjnych;
  9. nie naruszać praw własności intelektualnej Administratora ani praw osób trzecich w związku z dostępem i/lub korzystaniem z zasobów Coach Mate;
  10. nie gromadzić danych o innych Użytkownikach, nie uzyskiwać dostępu do zasobów Coach Mate lub systemów Administratora lub osób trzecich za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani nie dokonywać prób deszyfrowania transmisji z serwerów lub na serwery, z których korzysta Coach Mate;
  11. nie tworzyć, nie obsługiwać ani nie wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków lub procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek i dodatków przeglądarki ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby nie gromadzić danych z Coach Mate lub w inny sposób nie kopiować profilów i innych danych z Coach Mate;
  12. nie wykorzystywać zasobów Coach Mate komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora;
  13. nie uzyskiwać danych logowania, dostępu lub kont należących do innych osób;
  14. nie próbować, nie ułatwiać ani nie zachęcać innych osób do naruszania postanowień Regulaminu;
  15. nie wykorzystywać zasobów Coach Mate w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub naruszyć działanie Coach Mate a także działanie systemów Administratora lub osób trzecich, zakłócać działania innych Użytkowników lub systemów komputerowych innych osób, hakować lub uzyskać nieupoważniony dostęp do Coach Mate lub danych Administratora lub osób trzecich;
  16. nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania.

8. Postanowienia dotyczące Konsumentów – prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawiera na odległość umowę o zakup usług uregulowanych w niniejszym Regulaminie w momencie zakupu wyraża zgodę na niezwłoczną realizację i przystąpienie do możliwości korzystania z zasobów Coach Mate, w związku z czym zgodnie z obowiązującymi przepisami zrzeka się prawa do możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. Postanowienia dotyczące Konsumenta stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli takie przepisy prawa powszechnie obowiązującego weszły w życie przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu lub w trakcie obowiązywania Regulaminu.
 3. Konsumentowi przysługuje jednak prawo do reklamacji, o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

9. Postanowienia dotyczące Konsumentów – Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:

  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 332 (lub końcówka 333 albo 800), email:kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/);
  2. wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Administratora); oraz
  3. pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlaKonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej (infolinia konsumencka 801 440 220/22 290 89 16, która dostępna jest w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 18.00).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php

10. Postanowienia dotyczące Użytkowników niebędących Konsumentami

 1. Ten punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników niebędących Konsumentami.
 2. Administratorowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Użytkownikiem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Użytkownika niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Administratora.
 3. W wypadku Użytkowników nie będących Konsumentami Administrator ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Administratora z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W przypadku Użytkowników niebędących Konsumentami Administrator może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 6. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem zostaną poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Administratora.

11. Reklamacja

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Administratora względem Użytkownika, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz z tytułu gwarancji (o ile gwarancja została udzielona) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu cywilnego).

 2. Użytkownik może złożyć reklamację poprzez kanał informacyjny, o którym mowa w postanowieniach końcowych Regulaminu.

 3. Opis reklamacji powinien zawierać:

  1. wskazanie informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  2. wskazanie okoliczności będących podstawą złożonej reklamacji (np. problem z Aplikacją, brak możliwości zalogowania);
  3. wskazanie proponowanego sposobu rozwiązania sprawy;
  4. dane kontaktowe składającego reklamację, w szczególności imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przeznaczonego do kontaktu oraz innych danych umożliwiających ustosunkowanie się do reklamacji. Wskazanie wymienionych w zdaniu poprzedzającym informacji jest co do zasady niezbędne dla rozpatrzenia reklamacji i pozwoli ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie reklamacji przez Administratora. Administrator zastrzega, że wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji, chyba że rozpatrzenie reklamacji bez tych danych jest obiektywnie niemożliwe.
 4. Administrator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Użytkownik będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obiektywnie uzasadnionym obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Administrator nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 5. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera niezbędnych informacji lub dla rozpatrzenia niezbędne są inne informacje, Administrator zwróci się do Użytkownika w terminie 5 dni od daty otrzymania zgłoszenia o uzupełnienie zgłoszenia. W takim przypadku termin, o którym mowa w punkcie poprzedzającym. rozpoczyna się na nowo z dniem otrzymania uzupełnienia przez Administratora.

 6. Realizując umowę Administrator będzie postępował z należytą starannością i biegłością. Administrator nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Aplikacji lub Usług, a w szczególności nie gwarantuje, że:

  1. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i Usług będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów;
  2. Aplikacja i Usługi będą wolne od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania Siły Wyższej, przy czym Administrator wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność w tym zakresie.
 7. Poza wyjątkami opisanymi w Regulaminie i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez Użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku Administrator, jego dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Administratora, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

  1. nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec Użytkownika przez Administratora lub jego pracowników czy agentów;
  2. nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;
  3. zwiększenie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy;
  4. strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji Administratora o skasowaniu lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o ostrzeżeniu Użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu Użytkownikowi dostępu do Usług lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez Administratora, że nastąpiło naruszenie umowy; lub
  5. strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, pogorszeniem możliwości prowadzenia interesów lub utratą zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika.
 8. Administrator dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przekazane przez Użytkownika w związku z Usługą, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

 9. Żadne postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Administratora za oszustwo, rażące niedbalstwo, niedozwolone czyny umyślne lub za śmierć lub uszkodzenie ciała;

 10. W przypadku naruszenia umowy przez Użytkownika będzie on ponosił odpowiedzialność wobec Administratora, jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, podmiotów powiązanych, agentów, wykonawców i licencjodawców z tytułu wszelkich roszczeń wynikających z tego naruszenia. Użytkownik będzie również ponosił odpowiedzialność z tytułu wszelkich działań podjętych przez Administratora w ramach prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia naruszenia niniejszej umowy lub w wyniku ustalenia lub zdecydowania przez Administratora, że naruszenie umowy miało miejsce.

12. Prawa Autorskie

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Plany Treningowe i wszelkie zasoby Coach Mate mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z 2021 r. Dz.U. poz. 1062 z późn. zm.).

 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Planów Treningowych ani jakichkolwiek innych zasobów Coach Mate.

 3. Użytkownik upoważniony jest wyłącznie do wykorzystania Planów Treningowych i innych zasobów Coach Mate we własnym zakresie i na własne potrzeby w związku z korzystaniem z Coach Mate (z wyłączeniem Trenerów, którzy mogą udostępniać je swoim Trenującym).

 4. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości jak i części Planów Treningowych oraz innych zasobów Coach Mate:

  1. udostępniania i prezentowanie Planów Treningowych oraz innych zasobów Coach Mate osobom trzecim, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszego Regulaminu;
  2. publikowanie, udostępnianie lub wykorzystywanie Planów Treningowych oraz innych zasobów Coach Mate w innym miejscu niż Serwis i Aplikacja. Możliwość publikowania, korzystania i dalszego udostępniania zasobów Coach Mate może wynikać wyłącznie w czasie współpracy z Coach Mate (Administratorem) i może obejmować takie publikowanie, korzystanie i udostępnianie wyłącznie na rzecz Użytkowników Coach Mate. Tym samym zabronione jest publikowanie, udostępnianie lub wykorzystywanie zasobów Coach Mate na rzecz osób niebędących Użytkownikami
  3. utrwalanie, kopiowanie, powielanie, zwielokrotnianie, obrót Planów Treningowych oraz innych zasobów Coach Mate na potrzeby inne, niż użytek przewidziany niniejszym Regulaminem.
 5. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Planów Treningowych oraz innych zasobów Coach Mate nie została ujawniona osobom do tego niepowołanym.

13. Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik może wypowiedzieć zawartą umowę z Administratorem w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego tj. ze skutkiem na koniec okresu subskrypcji Abonamentu na jaki zdecydował się Użytkownik.
 2. Administrator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem lub zawiesić świadczenie usług ze skutkiem natychmiastowym w razie istotnego naruszenia przez Użytkownika jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu.
 3. Administrator może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, bez wskazania przyczyny.

14. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. Realizując postanowienia Regulaminu Administrator będzie postępował z należytą starannością i biegłością. Administrator nie składa żadnych innych obietnic ani gwarancji dotyczących Aplikacji lub Usług, a w szczególności nie gwarantuje, że:

  1. korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji i Usług będzie przebiegało bez zakłóceń i będzie wolne od błędów;
  2. Aplikacja i Usługi będą wolne od jakichkolwiek strat, uszkodzeń, ataków, wirusów, zakłóceń, przypadków hackingu lub innych naruszeń bezpieczeństwa, które będą przypadkami działania siły wyższej, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Administrator dołoży uzasadnionych starań, aby chronić informacje przekazane przez Użytkownika w związku z Usługą, w tym przed ich nielegalnym wykorzystaniem.

 3. Poza wyjątkami opisanymi poniżej i z wyjątkiem przypadku wykonywania przez Użytkownika uprawnienia ustawowego do uzyskania zwrotu kosztów lub odszkodowania, w żadnym wypadku Administrator oraz osoby z nim współpracujące (pracownicy, dyrektorzy, członkowie zarządu, podmioty powiązane, agenci, wykonawcy ani licencjodawcy) nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez Administratora, jego pracowników lub agentów, jeżeli:

  1. nie nastąpiło naruszenie prawnego obowiązku zachowania ostrożności wobec Użytkownika przez Administratora lub jego pracowników czy agentów;
  2. nie stanowią one racjonalnie przewidywalnych skutków naruszenia;
  3. powstanie straty lub szkody zostanie spowodowane naruszeniem przez Użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszej umowy;
  4. strata lub szkoda będzie wynikała z decyzji Administratora o skasowaniu Konta lub odmowie przetwarzania jakichkolwiek informacji lub treści, o ostrzeżeniu Użytkownika, zawieszeniu lub odebraniu Użytkownikowi dostępu do Coach Mate lub o podjęciu jakichkolwiek działań w trakcie prowadzenia dochodzenia w sprawie podejrzenia wystąpienia naruszenia lub w wyniku uznania przez Administratora, że nastąpiło naruszenie umowy; lub
  5. strata lub szkoda będzie związana z utratą dochodu, pogorszeniem możliwości prowadzenia interesów lub utratą zysków, bądź utratą danych lub uszkodzeniem danych w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika.

15. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu lub Aplikacji zawierane są w języku polskim.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany funkcjonalności Serwisu lub Aplikacji a także zmiany zasobów Coach Mate; konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa; potrzeby dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych.
 3. Na podstawie niniejszego Regulaminu zawarcie umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi w postaci korzystania z Konta) powoduje, że zmieniony Regulamin wiąże Użytkownika, jeżeli Użytkownik został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia zostały (art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego). W wypadku, gdy zmiana Regulaminu skutkowałaby wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Użytkownika będącego Konsumentem, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym bez podania przyczyny.
 4. Bez względu na postanowienia punktów poprzedzających dotyczących zmiany Regulaminu, Administrator może także w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za takie omyłki uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki Użytkownika. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu a sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania.
 5. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu, Aplikacji i zasobów Coach Mate a także wszelkie powiadomienia, zapytania, wnioski, prośby, skargi, reklamacje lub zażalenia mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej, tj. adres e-mail kontakt@coachmate.app.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2022.